Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
• k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
• vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
• všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa,
sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
• získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali
• môžete nás kedykoľvek požiadať o  zmazanie histórie objednávok resp. našej e-mailovej
komunikácie a to e-mailom, písomne alebo osobne

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky https://www.firemnareklama.sk
Spoločnosť FIREMNÁ REKLAMA s.r.o., so sídlom Podunajská 1284/29, Bratislava IČO 51175801 IČ DPH: SK2120627014 
• prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom zaslaných objednávok prostredníctvom internetovej stránky https://firemnareklama.sk/ 


II. Účel spracúvania osobných údajov
• účelom spracúvania osobných údajov je vystavenie daňového dokladu – faktúry v zmysle 

§ 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
• účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
• účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníka
• účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie objednávky prostredníctvom
elektronickej pošty

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov
• prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje, fakturačné údaje, údaje na doručenie
• kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky,
komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania
potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
• fakturačným údajmi sú meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo bankového účtu
• údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia, telefónne číslo

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
• prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie
záväzkov, ktoré od neho zákazník objednávkou očakáva. V  prípade neposkytnutia týchto
osobných údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku od zákazníka. Na základe tejto skutočnosti je zákazník povinný poskytnúť všetky potrebné údaje pri realizovaní objednávky
• prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v  rozsahu potrebnom na splnenie
povinností vyplývajúcich z  kúpnej resp. inej odplatnej zmluvy uzatvorenej medzi
prevádzkovateľom a zákazníkom v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby
• zákazník poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho
povinností vyplývajúcich z kúpnej resp. inej odplatnej zmluvy a ďalšej komunikácie. Bez ich
poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude
možné so zákazníkom ani uzavrieť
• prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie
účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov 


V. Zverejnenie údajov
• prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje


VI. Podmienky spracúvania
• prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a  personálne opatrenia

zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä
použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako
aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho
informačných systémov
• prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s  osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať
a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR
• prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných
údajov dotknutej osoby v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov


VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby
• zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “dotknutá osoba”),
je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
• dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov e-mailom, písomne alebo osobne
na adrese sídla prevádzkovateľa
• dotknutá osoba disponuje právami podľa § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ktorých ju prevádzkovateľ poučil
VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby
• Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená
oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom

spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
• Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) ZoOOÚ možno obmedziť, len ak takéto
obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana
dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
• Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané
na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZoOOÚ na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZoOOÚ na účely priameho marketingu.
• Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo
u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa
§ 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZoOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo
predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov,
ktoré sú alebo môžu byť v  konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov
poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby
je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba
namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

• Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej
má právo u  prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a  nepodrobiť sa rozhodnutiu
prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také
rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných
údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o  preskúmanie vydaného
rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom
prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu
pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku
zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 ZoOOÚ. Dotknutá
osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené
opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v  rámci
predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal
rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ
na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov
dotknutej osoby.

• Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje
za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá
osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho
sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu
zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u  sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť
alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
• Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
• Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže
uplatniť zákonný zástupca.
• Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa ZoOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.
• Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 ZoOOÚ vybaví
prevádzkovateľ bezplatne.
• Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) ZoOOÚ vybaví prevádzkovateľ bezplatne
okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov
spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie
dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
• Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa
§ 29 ods. 1 a 2 ZoOOÚ najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
• Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 ZoOOÚ prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších právnych predpisov s poskytnutím a spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa čl. III a na účel podľa čl. II tohto dokumentu spoločnosti ONE s.r.o., so sídlom Krásnohorská 8, 851 07 Bratislava, IČO: 44 412 223 po dobu účinnosti uzavretej zmluvy a súhlasím s ich poskytovaním tretej strane a to poštovému podniku.

Zároveň prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.